Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÌNH THÀNH CHUẨN MỰC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TỪ BỘ QUY TẮC THỰC HÀNH CỐT YẾU TRONG TPP

Nguyễn Thường Lạng

Tóm tắt


Là Hiệp định thương mại thế hệ mới, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được 121 quốc gia thành việc ký kết ngày 4/2/2016 và có hiệu lực thực hiện ngày 4/2/2018. Bên cạnh hệ thống cam kết quốc tế theo chiều sâu, phạm vi rộng, yêu cầu cao hơn so với các cam kết trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tác động lâu dài đến thể chế, sự phát triển kinh tế của các nước thành viên, TPP còn có Bộ Quy Tắc Thực Hành Cổt Yếu (CGRP2) được coi là chuẩn mực phân tích, đánh giá, hoàn thiện và xây dựng mới chính sách của tất cả các lĩnh vực. Bài viết sử dụng CGRP làm công cụ tin cậy để đánh giá chính sách của hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm tạo cơ sở hoàn thiện chúng phù hợp với những tiêu chuẩn của TPP.


Toàn văn: PDF