Chi tiết về Tác giả

Xuân Thức, Nguyễn Trường đại học sư phạm Hà Nội

  • S. 8 (2005) - Bia
    Sự thích ứng với hoạt động rèn luyện nghiệp vụ của sinh viên Đại học Sư phạm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP