Chi tiết về Tác giả

Xanh, Lê Hữu Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 4 (2007) - Bia
    Những yếu tố tâm lý của cán bộ công chức đang cản trở chương trình cải cách hành chính ở Đồng bằng Sông Hồng hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP