Chi tiết về Tác giả

Xanh, Lê Hữu

  • S. 1 (2008) - Bia
    Những cản trở tâm lý đến tính tích cực lao động của cán bộ công chức nhà nước ta hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP