Chi tiết về Tác giả

Xuân Trung, Cao Học viện chính trị quân sự

  • S. 12 (2005) - Bia
    V.L Lê nin bàn về những điều kiện tâm lý sư phạm nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP