S. 12 (2006)

Mục lục

Bia

Tư tưởng đại hội Đảng lần thứ X về vấn đề phát hiện - bồi dưỡng- trọng dụng nhân tài và những vấn đề đặt ra đối với tâm lý học quân sự Tóm tắt PDF
Phạm Đình Duyên 3-8
Tâm lý học quân sự với xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại Tóm tắt PDF
Đinh Hùng Tuấn 9-12
Một số kiểu loại nhân cách thường gây ra xung đột tâm lý trong tập thể quân nhân ở đơn vị cơ sở Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuân 13-15
Một số điều kiện tâm lý của việc bảo đảm tính khách quan, chính xác trong thi cử ở các trường Đại học quân sự hiện nay Tóm tắt PDF
Trương Thành Trung 16-20
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt nam hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Minh Vụ 21-25
Tâm lý học quân sự và việc nâng cao khả năng chẩn đoán tâm lý cho các chính uỷ, chính trị viên Tóm tắt PDF
Ngô Minh Tuấn 26-30
Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự trong các tập thể học viên ở Học viên chính trị quân sự Tóm tắt PDF
Vũ Văn Quỳnh 37-40
Một số đặc điểm giao tiếp của học viên tham gia các lớp đào tạo giáo viên Khoa học xã hội nhân văn quân sự cấp phân đội Tóm tắt PDF
Trương Quang Học 41-46
Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên Tóm tắt PDF
Trần Đình Tuấn 47-51
Chuẩn bị tâm lý cho bộ đội công binh làm nhiệm vụ dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Danh Quý 56-59
Quan điểm Hồ Chí Minh về động cơ học tập và vận dụng trong các trường đại học quân sự hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 60-62
Đặc điểm giao tiếp không chính thức của sinh viên trường Đại học KHXH và nhân văn Tóm tắt PDF
Nguyễn Đồng 63-64


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP