S. 8 (2009)

Mục lục

Bia

Phác thảo mô hình lý thuyết về nhân cách văn hoá trí thức Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương 1-8
Công tác đào tạo cử nhân tâm lý học với đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồi Loan 9-12
Thái độ giảng dạy của giảng viên Đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tình 13-18
Định hướng giá trị nhân cách của học sinh Trung học Phổ thông thể hiện trong quan hệ gia đình và quan hệ bạn bè Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Lan 19-25
Vị thế của người cao tuổi trong gia đình nông thôn có nhiều thế hệ cùng chung sống ở Việt nam hiện nay Tóm tắt PDF
Lâm Thanh Bình 26-30
Một số kỹ năng tham vấn của các tham vấn viên tâm lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Thị Tường Vy 31-37
Một số đặc điểm về nhận thức của người chưa thành niên phạm tội ở thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Lâm 38-41
Bạo lực gia đình và hậu quả tâm lý đối với nạn nhân của bạo lực gia đình Tóm tắt PDF
Lý Thị Minh Hằng 42-45
Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm mầm non Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hạnh Nga 46-50
Bước đầu đánh giá trí nhớ 43 bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng thực nghiệm ghi nhớ 10 từ và bằng thực nghiệm Pictogram Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương 51-57
Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tâm lý dân tộc của người Jrai ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Báu 58-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP