T. 17, S. 17 (2018)

Mục lục

Bài viết

MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG VƯỢT NGƯỠNG QUÁ ĐIỆN ÁP SÓNG SÉT TRONG VẬN HÀNH TẠI TRẠM 500 kV HÒA BÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhất Tùng 01
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận 10
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT MÁY BIẾN ÁP DỰA TRÊN MÔ HÌNH ĐỘNG CỦA IEC Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Giang, Nguyễn Đăng Toản, Lê Nguyễn Thành Trung 22
NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN SỤT ÁP NGẮN HẠN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG THIẾT BỊ HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH BẰNG VẬT LIỆU SIÊU DẪN KIỂU ĐIỆN TRỞ (R_SFCL) Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Tùng Linh 29
THUẬT TOÁN HỌC NƠRON SỬA ĐỔI ĐỂ ƯỚC LƯỢNG ĐIỆN TRỞ ROTO VÀ STATO KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHÔNG CẢM BIẾN TỐC ĐỘ Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công 39
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI AC/DC DOUBLE BOOST 5 MỨC KHI CÓ SỰ CỐ VAN BÁN DẪN CÔNG SUẤT Tóm tắt XML
Phạm Thị Thùy Linh 50
GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC CHO ANTEN PIFA TÁI CẤU HÌNH THEO TẦN SỐ BẰNG CẤU TRÚC VÒNG CHIA CỘNG HƯỞNG Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Thảo 61
NHẬN DẠNG CHO BAO HƠI - LÒ HƠI DỰA TRÊN MÔ HÌNH PHI TUYẾN HAMMERSTEIN THAM SỐ THAY ĐỔI Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Khánh Ly 69


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội