Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng về kỹ năng làm việc theo nhóm trong các học phần chuyên ngành của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chu Lê Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Công Ước, Trần Thúy LanTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810