Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Sầm Sơn để nâng cao nhận thức của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chu Nguyễn Thị Hiền, Đào Hồng VânTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810