Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế một số tình huống dạy học toán ở tiểu học theo hướng vận dụng quy trình mô hình hóa toán học hỗ trợ học sinh khám phá tri thức

Chu Dương Tuấn AnhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810