Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại các trường đại học ở Việt Nam

Chu Nguyễn Hồng QuýTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810