Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 9, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới chương trình các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị theo hướng phát triển năng lực

Chu Phạm Thành TrungTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810