Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 8, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động liên kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Chu Phan Long, Lưu Khánh LinhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810