Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 7, S. 7 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng phim tài liệu trong CD ROM “Hồ Chí Minh toàn tập” khi dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông

Chu Bùi Thị HươngTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810