Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc trưng cú pháp, ngữ nghĩa của cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng với “as...as” trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt.

Chu Phạm Thục AnhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810