Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 140 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾP CẬN VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đỗ Văn Nam

Tóm tắt


Organizational culture approach in the majors management in high schools are new problem to be considered and clearly described. This article analyzes the principles of majors management approach under the organizational culture at the school.Keywords: Organizational culture; Organizational culture approach, majors management; high schoolsTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810