Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tóm tắt


SUMMARYThe article refers to the management of coordinate training between Hai Phong university and enterprises in Hai Phong city. The study mentions realities and limitation of the management of coordinate training between Hai Phong university and enterprises, after that it proposes scientific management solutions to improve the quality of management efficiency of the coordinate training between Hai Phong university and enterprises in Hai Phong cityKeywords: Management, coordinate training, enterprises in Hai Phong city.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810