Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON A XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI

Đặng Thị Thanh Liêm

Tóm tắt


SUMMARYThe article describes the research results of the situation of preschool teachers about the quality of professional ethics, professional capacity and the development of teachers atA preschool, Thanh Liet, Thanh Tri, Hanoi in last time. Proposing 5 measures of developing teachers at A preschool, Thanh Liet, Thanh Tri, Hanoi to meet the requirement of educational reform nowadays.Keywords: Developing teachers, A preschool, Thanh Liet, Thanh Tri.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810