Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Tóm tắt


SUMMARYPost is aware of the survey results of the ethics area preschool teachers Mekong Delta, from the survey results that the authors proposed a number of recommendations aimed at enhancing the value of professional ethics of preschool teachers in the current period.Keywords: Morality; professional ethics; preschool teachers.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810