Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Bùi Hoàng Tân

Tóm tắt


SUMMARYUnder Decision No. 43/QD-BGDĐT, Can Tho University has applied the academic credit system in their training programs, including the training programs of History Teacher Education. So the curriculum and content of professional service courses within the History Teacher Education program need to be reformed and adjusted. During the implementing period, it has emerged some problems which have to be discussed in order to rebuild the professional service courses for the students of History Teacher Education more appropriable.Keywords: History Teacher Education, pedagogical professional service, Cantho University, credit system, training program.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810