Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thế Bộ Giao thông Vận tải

  • S. 27 (2009) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Hình thành và phát triển thị trường nhân tài - yếu tố hàng đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP