Chi tiết về Tác giả

Ý, Lê Thành Viện Phát triển Nông thôn và Cộng đồng

  • S. 43 (2011) - THÔNG TIN
    Biến đổi khí hậu trong xu thế sử dụng tài nguyên. Bất cập và một số gợi suy về thực thi chính sách ứng phó ở nước ta.
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP