Chi tiết về Tác giả

Ý, Lê Thành Chuyên gia kinh tế

  • S. 34 (2010) - THÔNG TIN
    Công nghệ hàng đầu trong phát triển kinh tế thế giới đến năm 2025
    Tóm tắt  PDF
  • S. 28 (2009) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Năng lực nội sinh - nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP