S. 6 (2006)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Tóm tắt PDF
Đinh văn Ân, Nguyễn Thị Kim Dung 9-19
Kinh tế Việt Nam năm 2005: tăng trưởng và và cơ cấu kinh tế Tóm tắt PDF
Đinh Hiền Minh 20-29
Chính sách nông, lâm và thuỷ sản trong quá trình đổi mới ở Việt Nam dưới giác độ phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trình, Chu Tiến Quang, Nguyễn Hữu Thọ 30-39
Chất lượng tăng trưởng kinh tế: một số đánh giá ban đầu cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Tuệ Anh 40-47
Dịch vụ công và yêu cầu đổi mới Tóm tắt PDF
Đặng Đức Đạm 48-52
Kinh tế trang trại sau 5 năm thực hiên Nghị quyết 03/CP của Chính phủ: kết quả và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Phượng Vỹ 53-58

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Quan hệ ASEAN - Trung Quốc và xu hướng chuyển dịch đầu tư thương mại của Trung Quốc - Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Long 59-65

THÔNG TIN

Ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư - một bước tiến mới trong hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Hồng Phúc 5-8
Tổng quan nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2005 Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Cúc 70-75


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP