S. 12 (2007)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Một số phát hiện qua 20 năm phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Nguyễn Đình Tài, Vũ Lan Anh 3-10
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá 11-21
Một số vấn đề đổi mới tư duy quản lý giáo dục ngang tầm yêu cầu phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Hùng 22-29
Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Trần Kim Chung 30-36
Thủy lợi phí - Miễn, giảm như thế nào? Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tiệp 37-48

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Cải cách các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: Thực trạng, triển vọng và thách thức Tóm tắt PDF
Trần Tiến Cường 49-57
Phân tích ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển bền vững của Việt Nam (tiếp theo số 8-Tạp chí QLKT) Tóm tắt PDF
Trần Thanh Bình 58-61

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và kinh nghiệm điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc: một số ghi nhận qua chuyến đi khảo sát nghiên cứu Tóm tắt PDF
Trần Xuân Lịch, Lê Xuân Sang 62-67

THÔNG TIN

Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế Việt Nam trong năm 2006 Tóm tắt PDF
Đinh Hiền Minh 68-78


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP