T. 10, S. 71 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Thách thức đối với ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một số hướng điều chỉnh chính sách Tóm tắt PDF
Chu Tiến Quang, Đinh Xuân Nghiêm 3-15
Thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam và kinh nghiệm từ mô hình đào tạo nghề song hành ở Cộng hòa Liên bang Đức Tóm tắt PDF
Tạ Minh Thảo 16-26
Nghịch lý nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Quý Hưng 27-34
Chính sách đổi mới sáng tạo cho thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Duy 35-44
Tăng cường năng lực tổ chức bộ máy thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngân 45-51
Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hải, Trần Thị Hồng Liên 52-65
Nhiệt điện than: Một số vấn đề trao đổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Văn, Lê Bằng Việt 66-71
Phát huy tiềm năng phát triển bền vững khu vực Tây Bắc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng, Lê Thanh Bình 72-79


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP