T. 3, S. 66 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Động lực tăng năng suất lao động ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thu Hoài, Ngô Minh Tuân, Nguyễn Mạnh Hải 3-11
Quản lý tài chính đối với chương trình giảm nghèo của chính phủ tại các địa phương thuộc chương trình Tây Bắc: Nghiên cứu điển hình ở huyện Bá Thước- tỉnh Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Phượng Lê, Đỗ Kim Chung 12-20
Thị trường bảo hiểm và chính sách giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Thị Phương Hoa 21-27
Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ hệ số icor Tóm tắt PDF
Trần Thùy Linh 25-34
Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp xã hội-kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Vũ Thắng, Cao Tú Oanh 35-42

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện-điện tử Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Huyền 56-62
Tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Bằng Việt 63-72
Thực trạng, vấn đề trong triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Văn 73-78

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng 43-48
Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và một số kiến nghị Tóm tắt PDF
Phí Văn Hạnh 49-55

THÔNG TIN

Kinh nghiệm phát triển ngành dược tại một số nước trên thế giới Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hưng 79-82


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP