S. 46 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Những bất cập trong chính sách đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế đất ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Chinh 3-7
Bảo hiểm vi mô: công cụ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Đường 8-14
Đánh giá điều hành thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát năm 2011 và giải pháp cho năm 2012 Tóm tắt PDF
Lê Quốc Hội 15-24

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Xu hướng phát triển hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt 50-58
Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tóm tắt PDF
Lê Thị Mỹ Linh 59-63
Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Xuân Anh 64-69

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân 25-30
Tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Hùng Phương, Trần Thị Thùy Linh 31-37
Phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ theo hướng bền vững Tóm tắt PDF
Phí Văn Hạnh 38-42
Khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thức 43-49

THÔNG TIN

Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình Nguyên 70-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP