S. 42 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đầu tư công và giảm đói nghèo ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010: Một số giải pháp trong thời gian tới Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Bình 3-8
Một số quan điểm phát triển làng nghề truyền thống của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân Hoa 9-15
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị chính sách Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sang, Trần Trọng Chính 16-27
Tổ chức quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin và thương mại điện tử Tóm tắt PDF
Vũ Thị Minh Hiền 28-35

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Chính sách phát triển cụm ngành ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Hồng Giang 36-40
Phát triển kinh tế bền vững thông qua phát triển các sản phẩm thân thiện Tóm tắt PDF
Bùi Văn Phú 41-47
Bàn về lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bảo Oanh 48-52

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Làm thế nào để thực thi có hiệu quả quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Thị Tuyết Mai 53-58
Phát triển các tập đoàn kinh doanh trong các giai đoạn phát triển kinh tế ở Hàn Quốc và một chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thị Anh Thư 59-65
Đánh giá chất lượng đào tạo tại khoa bảo hộ lao động trường đại học công đoàn Tóm tắt PDF
Vũ Lê Hằng 66-76

THÔNG TIN

Doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Vân 77-80
Sự hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội trên thế giới và xu thế phát triển tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trúc 81-84


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP