S. 41 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2010-2011: Thực trạng và chính sách Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá 3-16
Vấn đề lao động, việc làm và quản lý đất đai trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá Hà Nội hiện nay Tóm tắt PDF
Hoàng Xuân Nghĩa 17-23
Giải pháp đầu tư công cho đào tạo nghề ở các huyện nghèo: trường hợp nghiên cứu tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Phạm Bảo Dương 23-30
Nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, mô hình lý thuyết và vận dụng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Dung 31-37
Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tú 38-44

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Quản lý nhà nước về viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Văn Chiến 45-50
Phát triển dịch vụ ngân hàng trong hội nhập kinh tế Tóm tắt PDF
Phan Thị Linh 51-56
Vấn đề công vụ và trách nhiệm hoạt động công vụ của cán bộ, công chức trong nền kinh tế thị trường Tóm tắt PDF
Trần Anh Tuấn 57-62

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Hệ thống đãi ngộ tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam: Những bất cập và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Hà 63-68
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hợp tác xã trong hội nhập Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tân 69-76

THÔNG TIN

Phát triển truyền thông đại chúng trong xu thế toàn cầu hoá thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sánh 77-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP