Tạp chí Quản lý Kinh tế, T. 14 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách hành chính phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đinh Văn Ân

Tóm tắt


Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP