Chi tiết về Tác giả

Xuân Thắng, Trịnh

  • S. 4 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Ph.Ăngghen bàn về chế độ bầu cử trong xã hội tư bản
    Tóm tắt