Chi tiết về Tác giả

Thanh Trà, Trịnh

  • S. 6 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Một số quan điểm về giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh
    Toàn văn  PDF