Chi tiết về Tác giả

Thị Hồng Hạnh, Trịnh

  • S. 12 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Chủ động tổ chức phòng không nhân dân - bài học lớn của Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972
    Tóm tắt
  • S. 5 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Vận dụng kinh nghiệm phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong chiến tranh cách mạng vào phát triển đất nước
    Tóm tắt