Chi tiết về Tác giả

Thành, Trần

  • S. 12 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Đảng Cộng sản Việt nam với sự kiến tạo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
    Tóm tắt