Chi tiết về Tác giả

Phạm Xuân Mỹ, Hoàng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Báo, Võ Công Khôi, Vũ Anh Tuấ, Trần Hữu Tiến, Nguyễn Minh Phong

  • S. 3 (2013) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Một số góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992
    Tóm tắt