Chi tiết về Tác giả

Thanh Tung, Phan

  • S. 10 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Bảo đảm việc làm của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
    Tóm tắt