Chi tiết về Tác giả

Tất Giáp, Nguyễn

  • S. 9 (2012) - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
    Toàn văn