Chi tiết về Tác giả

Tùng Lâm, Nguyễn

  • S. 1 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
    Tóm tắt