Chi tiết về Tác giả

Tác Lũy, Nguyễn

  • S. 1 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Kinh nghiệm từ thực tiễn bầu cấp ủy xa, phường ở thành phố Hải Phòng
    Toàn văn