Chi tiết về Tác giả

Bá Chiến, Nguyễn

  • S. 2 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Văn hóa biển và thực thi chính sách biển
    Tóm tắt