Chi tiết về Tác giả

Thị Hà, Lê

  • S. 6 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Đảng bộ Thanh Hoá tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới
    Toàn văn  PDF