Chi tiết về Tác giả

Thế Cương, Lê

  • S. 1 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp đáp ứng phát triển bền vững
    Tóm tắt