Chi tiết về Tác giả

Tấn Sáng, Hồ

  • S. 9 (2012) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thiết chế chính trị có chức năng phản biện xã hội
    Tóm tắt