Chi tiết về Tác giả

Thị Hồng Việt, Bùi

  • S. 6 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Thu nhập của nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế - thực trạng và khuyến nghị
    Toàn văn  PDF