Chi tiết về Tác giả

Xuân Thảo, Đinh

  • S. 11 (2012) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Tiếp tục hoàn thiện quy định bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội
    Tóm tắt
  • S. 1 (2013) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Tổ chức chính quyền địa phương - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
    Tóm tắt