Chi tiết về Tác giả

Xuân Lý, Đinh

  • S. 4 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay
    Tóm tắt