Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Môi trường pháp luật trong điều kiện di dân nông thôn thành thị ở nước ta hiện nay

Nguyễn Hữu Dũng, Mai Ngọc Cường

Tóm tắt


Di dân nông thôn - thành thị có xu hướng ngày càng mạnh và trở thành một hướng quan trọng phân bố lại nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Tuy nhiên, người di cư cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội bức xúc mà một trong những nguyên nhân là môi trường thể chế chưa được hoàn thiện. Các tác giả nêu một số khuyến nghị về hoàn thiện pháp luật liên quan đến di dân nông thôn - thành thị, đó là cần phải xây dựng và phát triển hệ thống chính sách xã hội và đảm bảo ASXH, thực hiện chính sách dân số, lao động, việc làm và thu nhập, đào tạo, dạy nghề, y tế,  nhà ở, hộ khẩu