Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Tóm tắt


     Hiện nay, hầu hết các DN sản xuất kinh doanh nói chung và DN trong ngành GTVT nói riêng đều sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán kế toán, nó mang lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng. Trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp phần mềm kế toán, lựa chọn phần mềm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là việc đầu tiên phải làm khi doanh nghiệp muốn sử dụng phần mềm kế toán. Bài báo đề cập đến bốn nội dung cơ bản: phần mềm kế toán và mô hình hoạt động, các tiêu chí sử dụng để lựa chọn phần mềm kế toán, thực trạng sử dụng phần mềm kế toán hiện nay và một số hạn chế thường gặp của phần mềm kế toán.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818